Daj cynk
Reklama

Artykuły

Zasady airsoftowe (Prawo ASG)

Air Soft Gun, 18.10.2008, h. 15:52, dodał: Regdorn , autor: Zbiorowy - forum Maniaków ASG
40

Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczcPreambuła

Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju.

Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników.

Część ogólna

Podstawowe pojęcia

 1. Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
 2. Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grup toczą pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.
 3. Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
 4. Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
 5. Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
 6. Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.
 7. Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.
 8. Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.

Część szczegółowa

I. Zasady bezpieczeństwa

 1. Środki ochrony oczu:
  • Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
  • Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.
  • Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.
  • Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
  • Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
 2. Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających
  • W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
  • Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.
  • Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
 3. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:
  • Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk.
  • Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:

   • istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
   • istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
   • dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,
   • miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób.
 4. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:
  • uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,
  • dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają.
 5. Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:
  • Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
  • Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.
 6. Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.

II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych

 1. Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.
 2. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft.
 3. Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).

III. Zasady używania broni białej w ASG

 1. Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft.
 2. Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni białej podczas walk airsoft może być natychmiast i w sposób nieodwołalny wykluczony z dalszych walk airsoft.
 3. Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i wyłącznie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników.

IV. Zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki

 1. Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjątkiem zapisu punktu 2.
 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuści używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki, powinno to się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Organizator określa zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.

V. Zasady uznawania trafień, zachowania się trafionych

 1. Trafienie w każdą część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
 2. Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry i okrzyk "dostałem".
 3. Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał.
 4. Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom. Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadzać lub nie utrudniać walk airsoft innym uczestnikom.
 5. Nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft - kanonu uczciwości. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
 6. Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednkaże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie.
 7. Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.
 8. Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostałym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady może spowodować natychmiastowe i bezwzględne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
 9. Trafienie w broń ASG używaną przez gracza uważa się, za wyeliminowanie tejże broni z dalszej walki airsoft.
 10. Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszcza się możliwość korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany.
 11. Wyczerpanie się amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpała się amunicja, pozostaje nadal w walce.
 12. Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje się za obowiązujące, podane w niniejszym zbiorze.

VI. Zasady korzystania ze środków łączności

 1. Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności.
 2. Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane przez pozostałych uczestników.

VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy

 1. Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasięgu ogólnopolskim, powinny być opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, Regulaminem Imprezy.
 2. Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

VIII. Sprawy inne

 1. Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
 2. Miłośnikiem i sympatykiem airsoft może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć i rasę.
 3. W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
 2. Stosowanie określonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów. Z tego względu, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowiązujących w środowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
 3. Stworzenie niniejszego zbioru ma służyć ujednoliceniu zasad stosowanych w całym środowisku airsoft.
 4. Niniejszy zbiór opracowany został na podstawie istniejących dotychczas i ogłoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze środowiska airsoft. Twórcy zaznaczają, iż dołożyli wszelkich starań, by ten zbiór zapewnił równe szanse dla wszystkich miłośników airsoft i pozwolił zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.

Znak poparcia
Jeśli popierasz i stosujesz się do powyższych spisanych zasad zwanych "Prawem ASG", zamieść poniższy button u siebie na stronie. Przyczynisz się tym samym do rozpowszechniania dobrych zwyczajów w świecie airsoftu i nietylko!

wmasg.pl/artykuly.php?artykul=14" target="_blank">wmasg.pl//pub/dodatkowe_old/bannery_wmasg/prawoasg94x37.gif" border="0" alt="Popieramy 'Prawo ASG' !" width="90" height="37" />

Kod do wklejenia:
&ltA TARGET="_blank" href="http://www.wmasg.pl/artykuly.php?artykul=14
airsoftgun&text=prawo">&ltIMG src="http://www.wmasg.pl//pub/dodatkowe_old/
bannery_wmasg/prawoasg94x37.gif"
WIDTH="90" HEIGHT="37" BORDER="0" ALT="Popieramy 'Prawo ASG' !">

Powyższy dokument nie jest chroniony prawami autorskimi co oznacza, że może, a nawet powinien on być kopiowany i rozpowszechniany w ramach poparcia inicjatywy na innych stronach internetowych o tematyce airsoftowej.

Ocena wszystkich (5.53, głosów: 43)

 • Dodaj do:
 • Facebook

Komentarze

Przejdź na koniec listy komentarzy
Taurruth 25.10.2008, h. 22:19 Taurruth
Ostatnio powstał taki przydatny zbiór zasad i pomyślałem iż przygał by się tu link do niego: $3

naprawdę warto się z nim zapoznać.
Mider 01.11.2008, h. 18:30 Mider
Muszę powiedzieć, że czytam już któryś raz PASG i dochodzę coraz bardziej do wniosku, że jest to kompletnie nieprzydatny dokument. Skupia się na zupełnie nieistotnych szczegółach jak to, co ma robić ktoś kto dostał kulkę i jak ma być zorganizowana impreza ASG nie budując jakiegokolwiek szkieletu do tworzenia właściwych regulaminów lokalnych czy regulacji specyficznych dla różnego rodzaju gier ASG. Miło, że ktoś PASG napisał, ale jest to już niestety archaik. Czas chyba popracować nad czymś nowocześniejszym.
loopack 06.11.2008, h. 15:08 loopack
To jest dobre, co na dole wkleił Taurruth. Chętnie bym to widział jako główne prawo, a szczególnie rozdział dot. fps.
Prezes_____ 07.11.2008, h. 20:18 Prezes_____
Brawo, spisane idealnie, ale myśle że powinien istnieć spis osób nie przestrzegających tych praw, a przynajmniej ważniejszych punktów
predator1992 12.11.2008, h. 15:52 predator1992
Wedlug mnie jest to bardzo dobry zbior zasad, zamierzam wydrukowac go i przeslac czlonka (bez skojarzen XD) druzyny, ale przydalo by sie tak powiem przeczytanie regulaminu do ktorego link zamiescil uzytkownik Taurruth i sprawdzenie zasad i ewentualne uzupelnienie ich...
TAS 28.01.2009, h. 23:00 TAS
Spotkałem się z tzw. zasadą "bang bang" która w wyżej wymienionym regulaminie nie jest ujęta. Zasada "bang bang" polega na tym że zamiast strzelać do kogoś z bliska mówi się bang bang co jest równoznaczne z wyeliminowaniem gracza np. ktoś znalazł się za plecami wroga, zamiast strzelać do niego z bliska mówi "bang..." (można uniknąć bolesnych siniaków) gość słyszy to odwraca się widzi przeciwnika(który miał 100% szanse żeby go zdjąć) i wie że to było do niego więc spokojnie schodzi

nie zawsze można stosować tą zasadę ale może ograniczyć nie potrzebne siniaki
Pik 17.02.2009, h. 09:58 Pik
TAS. Ta zasada, o której mówisz, dotyczy głównie paintballa. Tam trafienie z odległości 5 metrów ... uznawane jest ogólnie za bolące. W paintballu ta zasada w bardzo dużym stopniu ogranicza uszkodzenia ciała. W ASG nie uda się czegoś takiego zrobić ... chyba, że ...

Celowanie w głowę przeciwnika. Oczywiście człowiek strzela, a bóg kule nosi, ale powinno być zawarte honorowe ustalenie, że celowo z małej odległości się w łeb nie strzela z ASG, bo to jest jedyne miejsce gdzie można uszkodzić człowieka z ASG i zabawę zmienić w koszmar.

MIDER. Ten zbiór zasad nie jest całkowitym i ostatecznym wyznacznikiem. Tak jak normy techniczne. Stanowią drogę, kierunek podążania do osiągnięcia satysfakcji w danej dziedzinie. Mając taki trzon ... na swoje potrzeby możesz go zmieniać. Jednak jako usystematyzowanie i ustandaryzowanie zasad jest doskonały. Na masowej imprezie spotykają się ludzie z całego kraju, a nawet europy. Jako organizator, wystarczy, że uczestnikom podasz informację ... tak jak prawo WMASG tylko nie jemy na polu działań . Każdy wie o co chodzi ... prawda?
I tu sie bardzo mylisz... nie wiem jak jest w polsce bo jeszcze nie mialem okazji sie strzelac ale w angli taka zasada jest jak najbardziej uznawana. Wiele razy bylem swiadkiem takich sytuacji gdzie przeciwnikow dzielio pare galezi, zreszta mozna kogos tak podejsc. Pare razy mi sie to udalo a mina przeciwnika ktory sie odwraca slyszac ''bang bang'', cos pieknego:) Mozna rowniez uzywac replik nozy itd. nie wiem czemu w tym prawie stanowi to problem. W Angli jezeli uda ci sie podejsc wystarczajaco blisko mowisz ''knife kill'', oczywiscie nie wolno wymachiwac nozem jak sie podoba wystarczy lekko podsunac go do osoby przeciwnika.
lukaszkuchowicz89 07.01.2012, h. 07:00 lukaszkuchowicz89
ajron123 27.02.2009, h. 11:27 ajron123
W sumie wszystko piknie i fajnie że komuś się chciało spisać takie coś, ale jakby się czepiać to jak dla mnie jeśli to ma być tekst quasi prawny to jest tu trochę za dużo lania wody, ogólników i takiego "prawniczenia" które ładnie brzmi, ale nic nie wnosi, ja bym wywalił np. preambułę, jakieś zakazy dyskryminacji i zasady równości, i niepotrzebne definicje (po co np. pisać że "airsoft to toczenie walk airsoft przy użyciu broni airsoft" to jest wszystko to samo przez to samo), a skupiłbym się na konkretnych zasadach, żeby było bardziej zwięźle i przejrzyście pozdr
MadPat 23.03.2009, h. 21:09 MadPat
Link od Taurruth jest OK ale tak jak powyższy regulamin zawiera niescisłości dotyczące nazewnictwa. Ni stąd ni z owąd pojawia się pojęcie "RESP" czy "TRUP" :/ Trzeba to ujednolicić. Podobnie jest ze "stockiem mazowieckim"- gdzieś dzwoni ale nie wiadomo, w którym kościele.
Zerstorer 26.03.2009, h. 22:46 Zerstorer
Wiecie co? Skoro tekst nie jest chroniony prawami autorskimi, zaraz go chyba przeprojektuję, bo ma błędy.

Definicja jest do bani- typowe masło maślane. "Airsoft jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft"- idem per idem. Proponuję:

"Airsoft- jest to zabawa polegająca na prowadzeniu pozorowanych walk za pomocą replik broni miotających kule kalibru 6mm, a także wszelkie inne działania obejmujące w szczególności gromadzenie replik broni, oporządzenia i umundurowania, a także ulepszanie posiadanych egzemplarzy broni".

Jak dla mnie to brzmi lepiej, jest precyzyjniejsza i obejmuje m.in tuning który jest częścią Airsoftu.

To taki mały przykładzik. Inna sprawa, że wszelkie teksty odnośnie np. wolności, równości i braterstwa ASGowców powinny znaleźć się w preambule, bo po to ona jest.

Ponadto podział na część ogólną i szczególną jest niezbyt adekwatny, ponieważ słowniczek umieszcza się pod tytułem "objaśnienie wyrażeń".

Ale tak poza tym uważam, że to całkiem porządny tekst. Jeżeli zechcecie, to przeprojektuję Wam nieco te zasady by były bardziej adekwatne.

Ponadto proponuję szerszą dyskusję na temat co powinno się w tekście Zasad znaleźć.

I na koniec- nie chcę by moja wypowiedź została potraktowana jako kolejne "ochcotonieja", tylko jako rzetelny przyczynek do tego, by nam wszystkim się lepiej żyło i strzelało^^
ajron123 28.03.2009, h. 08:40 ajron123
Racja, też pisałem poniżej że nie podobają mi się te definicje, raz że to właśnie to samo przez to samo, a dwa że z tego co sobie przypominam z zasad technik normotwórczych to definicje umieszczamy wtedy, gdy znaczenie jakiegoś wyrazu w tekście prawnym odbiega od powszechnego, bo inaczej trzeba by definiować każde słowo po kolei. Tak więc jak już zdefiniujemy "airsoft" to nie trzeba definiować "broni airsoft", ani "walki airsoft", bo każdy wie co to jest broń i walka; A to że broń ma jakieś ograniczenia, albo że teren powinien być ogrodzony itp. to już nie w słowniczku tylko w dalszych przepisach.

A jeśli chodzi o twoją definicję airsoft to w sumie nice, tylko nie pasują mi "wszelkie inne działania", bo to obejmuje też dłubanie w nosie i jeżdzenie samochodem, może lepiej "wszelkie związane z nią działania, w szczególności..." (nią=zabawą)

Moje sugestie - zaczynając od preambuły, wiem że fajnie wygląda i dodaje powagi, ale w tej wersji się za bardzo nie trzyma kupy, a że nie mam pomysłu jak to naprawić więc bym ją w ogóle wywalił, a zasady w niej zawarte dał do czegoś co się nazywa "zasady ogólne". Co mi nie pasuje - 1. dawanie zaraz na drugim miejscu że "zbiór nie jest sprzeczny z prawem" - to się rozumie jakby samo przez się i nie jest tak istotne, żeby było na samym początku, może być o tym wzmianka w postanowieniach końcowych 2. Pisanie o tym, po co ten zbiór powstał w formie jednego dokumentu, że to ułatwia, itp. - to też nie jest takie istotne żeby było w preambule 3. "airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, tacy i owacy" - tu jest błąd bo to nieprawda, tak nie jest tylko tak być powinno. Dlatego wlaśnie zamiast preambuły wziąłbym te zdania i umieścił w zasadach ogólnych - w stylu "gracze airsoft powinni przestrzegać zasad fair play; W grach airsoft podstawowym celem nie jest osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę ani uzyskanie jak największej ilości trafień lecz wspólna, dobra zabawa; Gracze zobowiązani są do wzajemnego szacunku i życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników asg. Żaden gracz nie może być dyskryminowany ze względu na.. itd.
Proponowałbym więc zmienić układ całego dokumentu - I. Zasady ogólne - tutaj na pierwszym miejscu definicję airsoft i tylko tą, a dalej właśnie te zasady równości, szacunku itd. II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego - i tu, a nie w "bezpieczeństwie" umieścić także zasady zabezpieczenia pola pod kątem formalnym III. Zasady bezpieczeństwa - tutaj umieścić także broń białą i pirotechnikę, żeby nie robić osobnych działów. IV. Inne - w tym zasady dotyczące trafień, bycia dobrym trupem, używania łączności itp. Do tego albo w zasadach ogólnych, albo w bezpieczeństwie dodać o dopuszczalnym wieku graczy. Pozdro
debil 08.04.2009, h. 08:41 debil
niezle
szym90 19.04.2009, h. 19:22 szym90
Może i się niepotrzebnie czepiam o szczegóły ale czy w fragmencie "Trafienie w każdą część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft." słowo "każdą" nie powinno być zastąpione na "jakąkolwiek"?
matrix1569 24.04.2009, h. 20:51 matrix1569
Moim zdaniem airosft (chodzi tu o potyczki) powinny byc dozwolone od wczesniejszego wieku jezeli osoba korzystająca z repliki jest poczytalna i odpowiedzialna .
ajron123 26.04.2009, h. 12:05 ajron123
szym90 - mnie stwierdzenie "każda część ciała" jakoś nie razi ale czy to jest 100% poprawnie czy nie to nie wiem;
matrix1569 - z tym ograniczeniem to nie chodzi o zachowanie młodych graczy tylko o odpowiedzialność prawną współgraczy i organizatorów jak się takiemu młodszemu coś stanie
cysio93 27.04.2009, h. 18:04 cysio93
Każda trochę kojarzy się ze wszystkimi po kolei Zbiór dobrze dopracowany, Popieram
ajron123 10.05.2009, h. 18:35 ajron123
Okej nudziło mi się więc zmieniłem słowa w czyn i przeredagowałem the whole thing. Wziąłem pod uwagę wasze sugestie i sporo (np. limity fps) z zasad warriorsów. Mamy więc takie skompilowane prawo asg ver. 1.1. beta. Nie wiem czy komuś się to przyda i czy jest konsensus co do tych zasad, mimo to jak chcecie się z tym dalej bawić to proszę bardzo.

I.Zasady ogólne

1.Airsoft jest to zabawa polegająca na prowadzeniu pozorowanych walk za pomocą replik broni miotających kule kalibru 6mm, a także wszelkie inne związane z nią działania, obejmujące w szczególności gromadzenie replik broni, oporządzenia i umundurowania, a także ulepszanie posiadanych egzemplarzy broni.

2.W grach airsoft podstawowym celem nie jest osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę, ani uzyskanie jak największej ilości trafień, lecz wspólna, dobra zabawa. Gracze airsoft zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

3.Gracze zobowiązani są do wzajemnego szacunku i życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników asg. Żaden gracz nie może być dyskryminowany ze względu na przynależność narodową, etniczną, religijną, wiek, płeć ani stopień zamożności.

4.Gracze zobowiązani są do dbania o dobre imię środowiska ASG w Polsce i swym zachowaniem w trakcie gry i poza nią przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku tego hobby.

5.Nieprzestrzeganie zasad prawa ASG, w szczególności zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zasady uczciwości może spowodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza ze wszelkich spotkań i walk airsoft.

II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych

1.Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców lub opakowań w sposób zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym jest surowo zabronione.

2.Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym (mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak wojsko i policja).

3.Uczestnicy lub organizator walk na danym terenie obowiązani są sprawdzić czyją własność on stanowi, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgodnić z uprawnioną osobą możliwość prowadzenia tam walk.

4.O walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.). W razie potrzeby należy wyjaśnić, na czym te walki polegają.

III.Zasady bezpieczeństwa

1.Środki ochrony oczu:
a.Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu. Ochrona oczu musi dobrze zasłaniać oczy, pewnie się trzymać i wytrzymywać strzał o sile minimum 500 fps z przyłożenia.
b.Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
c.W przypadku wątpliwości co do skuteczności stosowanych środków ochrony oczu należy przeprowadzić test wytrzymałości, polegający na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.

2.Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania.

3.Zabronione jest strzelanie, ustawianie hop-up’u, oraz „sprawdzanie” swojej repliki poza terenem gry, w pobliżu samochodów lub osób bez osłony oczu.

4.W przypadku zauważenia na terenie gry osób cywilnych bez ochrony oczu lub spoza środowiska ASG (spacerowicze, grzybiarze itp), gra zostaje zawieszona do momentu opuszczenia przez nie terenu.

5.Ograniczenia broni:

a.Limity prędkości wylotowej kulki (mierzone na kulkach 0,2 grama):
i.Z repliki o mocy powyżej 350 fps nie wolno strzelać w budynkach.
ii.Przy replikach o mocy powyżej 450 fps można strzelać tylko ogniem pojedynczym.
iii.Na dystansach bliskich nie wolno strzelać z replik, których prędkość wylotowa wynosi 440-450 fps'ów. Trafienie można wówczas zasygnalizować, mówiąc danej osobie "dostałeś".
iv.Maksymalna moc repliki podczas gry to 600 fps.

b.Nie wolno korzystać z kulek metalowych, metalizowanych oraz o wadze powyżej 0,33 grama.

c. Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft. Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu uczestników.

d.Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk dopuści ich używanie w opublikowanym przez siebie regulaminie. Stosowanie tych środków powinno się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub pożaru.

6.Podczas gry gracze obowiązani są do strzelania z rozwagą. Palec należy trzymać na osłonie spustu i kłaść go na spuście dopiero w momencie strzelania. W miarę możliwości należy strzelać w tułów. W przypadku zauważenia przeciwnika w bliskiej odległości zaleca się wycofanie lub w miarę możliwości użycie dodatkowej (słabszej) broni.

7.W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.

8.Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk. Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:
a. istnienie niebezpiecznych ukrytych dziur, jarów, załomów.
b. istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
c.dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób.
Miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób.

9.Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, oraz jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki oraz środków łączności spoczywa na organizatorze.

10.W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

IV. Zasady związane z trafieniami i zachowaniem trafionych graczy

1.Trafienie w jakąkolwiek część ciała powoduje wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.

2.Rozmyślne nieprzyznawanie się przez gracza do otrzymanych trafień stanowi naruszenie zasady uczciwości, będącej podstawą ASG. Zachowanie takie, jako niehonorowe i niezgodne z duchem gry będzie karane wykluczeniem gracza z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.

3.Zasady „bycia trupem”:
a. Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry i okrzyk "dostałem". Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał,
b.Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia i przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom,
c.Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań,
d. Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednakże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie,
e.Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.

4.Trafienie w broń eliminuje broń. Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszczalne jest wówczas dobycie innej broni lub wykorzystanie broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany.

5.Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień.

V. Inne zasady

1.W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru.

2.Walki airsoft o charakterze zorganizowanym i zasięgu ogólnopolskim, zwane dalej "imprezami", powinny być opatrzone przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, regulaminem imprezy. Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy. Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

3.Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz powinien dbać, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki i scenariusza.

4.Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności. Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być wówczas używane przez pozostałych uczestników.

5.Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft. Nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany.
szuwi 24.03.2010, h. 08:48 szuwi
Poprawcie kod do wklejenia
sniper686381 02.04.2010, h. 10:41 sniper686381
jasne i szczegułowe
marekjg 25.04.2010, h. 10:35 marekjg
Jestem zwolennikiem zasad:)
Pozdrawiam
janek0123 26.05.2010, h. 05:45 janek0123
cool
LeonOlo 08.10.2010, h. 00:58 LeonOlo
A wiecie, że ten temat mogą czytać też policjanci... np. ja mam 46 lat i może, ale tylko może, jestem policjntem pracującym w prewencji... ciekawe posty tu piszecie... może powinniśmy się wami zaopiekować, albo waszymi rodzicami... i zainteresować się, że się wami nie opiekują jak należy... może chłopcy w wieku 11-12 lat nie powinni biegać z wiatrówkami 18+, może należy odebrać takim rodzicom prawa rodzicielskie... jak wam się to podoba,,,
LeonOlo 08.10.2010, h. 00:59 LeonOlo
A wiecie, że ten temat mogą czytać też policjanci... np. ja mam 46 lat i może, ale tylko może, jestem policjantem pracującym w prewencji... ciekawe posty tu piszecie... może powinniśmy się wami zaopiekować, albo waszymi rodzicami... i zainteresować się, że się wami nie opiekują jak należy... może chłopcy w wieku 11-12 lat nie powinni biegać z wiatrówkami 18+, może należy odebrać takim rodzicom prawa rodzicielskie... jak wam się to podoba,,,
Bardzo podoba mi się to, aby takim opiekunom odbierać prawa rodzicielskie. Badzo. Tylko po co? Poza tym, pokaż mi tutaj osobnika w wieku szkoły podstawowej, który uczestniczyłby w organizowanych grach airsoft. Jeżeli naprawdę pracujesz w prewencji, świetnie niech dalej martwią Cię jedenastolatkowie z King Cobrami strzlejący do siebie. Ale nami się nie zaopiekujesz, możesz do nas dołączyć i brać udział w imprezach zgłoszonych Policji, i na które żaden jedenastolatek nie wejdzie.
Wnioskując po porze dnia i dacie, gdy dodałeś post, niepoprawnej składni i nieprzychylnym tonie, wnioskuję, że nieźle tamtej nocy poimprezowałeś.
adamskiGSP 19.02.2011, h. 17:30 adamskiGSP
Boże co za..... Jakimi wiatrówkami 18+ ?? One są nagie czy ki h.. ?? ;/ Słyszałeś ten kawał że policja chodzi parami bo jeden pisze drugi czyta ? Więc pozostań przy czytaniu :D
Prohunter 20.02.2011, h. 19:05 Prohunter
vandal7 10.10.2010, h. 15:20 vandal7
bardzo ladne, to chyba jedyny regulamin w zyciu jaki mam ochote zaakceptowac, szczegolnie podoba mi sie czesc o tym co robimy kiedy jestesmy trafieni
borsuczi 15.10.2010, h. 18:17 borsuczi
mi sie podoba.szczegolnie uczciwosc
karolux12 26.10.2010, h. 15:27 karolux12
ey podacie mi link gdzie jest ten wzór zgody pisemnej ??z góry dziex pzdr
LordJamui 29.10.2010, h. 11:26 LordJamui
r&u , jestem nowy wiec  - musze powiedziec ze dobrze jest to przemyslane. Sam sie przekonam czy to prawda jak sie juz pojawie na ktoryms ze spotkan. Ale mam mile mrowienie pod skora ;D hehe Pozdr
RhinoAK 09.05.2011, h. 21:24 RhinoAK
Czytałem kilka i ten jest najlepszy :)
Cień 02.09.2011, h. 13:59 Cień
Popieram;]
lukaszkuchowicz89 08.01.2012, h. 01:49 lukaszkuchowicz89
Wiec jak to sobie wyobrazasz?? ''Jezeli posiadasz skonczone 13 lat i JESTES POCZYTALNY I ODPOWIEDZIALNY rowniez mozesz brac czynny udzial w potyczkach ASG'' :) ajron123 masz absolutna racje.
mikimiki611 15.03.2012, h. 20:05 mikimiki611
POPIERAM ZASADY DO ASG PONIEWAŻ PO DRUGIEJ LUFY JEST CZŁOWIEK!
maop 20.03.2012, h. 20:57 maop
drobna poprawka do wagi kulek teraz mają aż 0.43g a nie 0.33g
Dziećka 28.06.2012, h. 11:04 Dziećka
Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.

Czyli rozumiem, że przykładowo do ASG nie zalicza się MP40 Marushina? ;)
Kamilos09 22.03.2013, h. 14:48 Kamilos09
nie zalicza sie
Kormi24 14.07.2014, h. 16:23 Kormi24
Wolno strzelać w parku?, do tarczy?
harryhrm 06.04.2016, h. 14:09 harryhrm
III. 2 jest bez sensu. Brońbiała powinn a być dopuszczona, np kiedy chce zaminować teren robie na drzewie znak nożem że tu zaminowałem, albo przy montowaniu wyzwalacza np. linki potrzebna mi wąska w miare głęboka dziórka, nie bd rozgrzebywał wielkiej dzióry rękami tylko zrobie odpowiednią nożem.
Przejdź na początek list komentarzy

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.


Wyświetleń: 148581

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane